ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JIM JON, gevestigd: Suzannaland 258, 2591 JT, Den Haag, gedeponeerd op 25 november 2013 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder depot nummer 58594655. 

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JIM JON en een koper, waarop JIM JON. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden door JIM JON uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2: Offertes 

De door JIM JON gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. JIM JON is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper wordt bevestigd door JIM JON. door uitvoering te geven aan de dan gesloten overeenkomst of door een schriftelijke bevestiging. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanvragen om een offerte en/of bestellingen door een koper kunnen door JIM JON zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Artikel 3: Levering 

A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering "Af Leverancier" Den Haag (ex Works), conform de ICC lncoterms 1990. 
B. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
C. Indien JIM JON -na uitdrukkelijk verzoek van de koper- bemiddelt bij het totstandkomen van het transport is JIM JON hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk, noch is zij aansprakelijk voor het invullen en het ter beschikking stellen van de benodigde bescheiden. Dit transport geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper. 
D. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor rekening en risico van de koper. De koper dient altijd zelf het risico tijdens transport van de door hem gekocht zaken te verzekeren, ook indien JIM JON en de koper een andere plaats van levering hebben afgesproken. 

Artikel 4: Levertijd 

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper JIM JON derhalve schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een nadere door JIM JON na te komen redelijke termijn. 

Artikel 5: Deelleveringen

Het is JIM JON toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is JIM JON bevoegd eik gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6: Eisen en normen

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is JIM JON er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, wanneer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland en de daarvoor geldende eisen of normen door de koper melding is gemaakt.

Artikel 7: Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door JIM JON een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8: Wijzigingen in de te leveren zaken

JIM JON is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, grootte, model. Indien JIM JON zaken levert die wezenlijk van de overeengekomen zaken afwijken, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende drie dagen nadat hij de zaken in ontvangst heeft genomen of redelijkerwijs had kunnen nemen.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

A. De vorderingen van JIM JON op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan JIM JON omstandigheden ter kennis komen die JIM JON goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
- indien JIM JON de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
In de genoemde gevallen is JIM JON bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van JIM JON schadevergoeding te vorderen. 
B. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan JIM JON zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is JIM JON bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 10: Garantie

A. JIM JON verstrekt op het geleverde geen andere garantie dan welke door haar leverancier wordt verstrekt. 
B. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. JIM JON kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 
C. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, waarbij herstel of vervanging niet mogelijk is, is JIM JON niet aansprakelijk doch de fabrikant van het geleverde product. 
D. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt in ieder geval verstaan: onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, gebruik afwijkend van de gebruiksvoorschriften dan wel hetgeen staat vermeld in het bij de zaak behorende veiligheidsblad of garantiebepalingen dan wel het klimatologisch onjuist opslaan van de zaken. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

A. De door Jim Jon B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Jim Jon B.V. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Jim Jon B.V. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: 
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; 
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en). 
B. Door Jim Jon B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 
C. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Jim Jon B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 
D. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Jim Jon B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 
E. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Jim Jon B.V.: 
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; 
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Jim Jon B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het door verkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Jim Jon B.V. geleverde zaken te verpanden aan Jim Jon B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Jim Jon B.V.; 
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Jim Jon B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

Artikel 12: Gebreken; klachttermijnen

A. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
- of de juiste zaken zijn geleverd; 
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeen stemmen met het overeengekomen; 
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
B. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Jim Jon B.V. te melden. 
C. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Jim Jon B.V. 
D. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Jim Jon B.V. worden geretourneerd. 

Artikel 13: Prijsverhoging

A. Indien Jim Jon B.V. met de wederpartij een bepaalde prijs overeen komt, is Jim Jon B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs wanneer de kostprijsverhogende factoren, waaronder arbeids- en productiekosten, daartoe aanleiding geven. 
B. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 14: Betaling

A. Betaling geschiedt vooraf of á contant bij aflevering van de gekochte zaken dan wel indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen binnen 7 dagen na factuurdatum, door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Jim Jon B.V. of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer 56.27.34.325 t.n.v. Jim Jon B.V. te Den Haag. Indien betaling achterwege blijft, is de koper direct (bij contante betaling) dan wel na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum (indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is overeengekomen) in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd of een rente van 1,5% per maand, zulks naar keuze van Jim Jon B.V. 
B. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 
C. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
D. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 15: Incassokosten 

A. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd 15% van de hoofdsom met een minimum van fl 150,00. Indien Jim Jon B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
B. De koper is jegens Jim Jon B.V. de door Jim Jon B.V. gemaakte gerechtelijke kosten, inclusief de volledige advocaat- en/of deurwaarderskosten, verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Jim Jon B.V. en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Jim Jon B.V. is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 
A. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden. 
B. Jim Jon B.V. is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Jim Jon B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten; 
C. Overigens is de aansprakelijkheid van Jim Jon B.V. beperkt tot de hoogte van de bij de partij behorende factuur. 
D. Noch Jim Jon B.V. noch de fabrikant is aansprakelijk als de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling van de geleverde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt in ieder geval verstaan: onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, gebruik afwijkend van de gebruiksvoorschriften dan wel hetgeen staat vermeld in het bij de zaak behorende veiligheidsblad of garantiebepalingen dan wel het klimatologisch onjuist opslaan van de zaken. 
E. Jim Jon B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade, bij de koper of bij derden. Mocht Jim Jon B.V. terzake aansprakelijk worden gesteld door derden, dan wordt Jim Jon B.V. terzake door de koper gevrijwaard. 

Artikel 17: Overmacht 

A. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Jim Jon B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Jim Jon B.V.; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Jim Jon B.V.; in- en uitvoerverboden en dergelijke (overheid) maatregelen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Jim Jon B.V. afhankelijk is; arbeidsongeschiktheid van de ondernemers) van Jim Jon B.V. en algemene vervoersproblemen. 
B. Jim Jon B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Jim Jon B.V. haar verbintenis had moeten nakomen. 
C. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Jim Jon B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jim Jon B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
D. Indien Jim Jon B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Reeds geleverde zaken zullen dan kosteloos geretourneerd worden aan Jim Jon B.V. door de koper. 

Artikel 18: Geschilbeslechting 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal eik geschil tussen koper en Jim Jon B.V., in geval de Rechtbank bevoegd is,worden beslecht door de Rechtbank te Breda. Jim Jon B.V. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

Artikel 19: Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen Jim Jon B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de internationale verdragen. 

Artikel 20: Wijziging van de voorwaarden 

A. Jim Jon B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Jim Jon B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 
B. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jim Jon B.V. en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.