Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van JIM JON is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2021

Definities: de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt aangeduid als “JIM JON.”, haar wederpartij wordt aangeduid als “afnemer”.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, levering en rechtshandeling tussen JIM JON. en haar afnemer. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere algemene voorwaarden van de afnemer, zijn tussen Partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met JIM JON zijn overeengekomen en door JIM JON als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De afnemer die reeds eerder overeenkomsten met JIM JON is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van JIM JON in te stemmen.
 2. JIM JON. is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. JIM JON. zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijzigingen bekend zijn geworden

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle offertes, aanbiedingen, brochures of prijslijsten van JIM JON. zijn vrijblijvend, in die zin dat herroeping van het aanbod nog binnen vier werkdagen na aanvaarding kan geschieden. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat JIM JON. de aanvaarding van haar afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Indien JIM JON. kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte, is JIM JON. bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de afnemer in rekening te brengen.
 2. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend begrepen: vervoerskosten, kosten van laden en lossen, emballage, kosten voor het opmaken, aanvragen en verstrekken van (leverings)documenten, waaronder onder meer een certificaat van oorsprong, verzekeringskosten en administratiekosten, tenzij door JIM JON. uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen of invoerrechten ondergaan, is JIM JON. gerechtigd de aan de afnemer in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 4. In geval de aanvaarding op een (ondergeschikt) punt afwijkt van de aanbieding van JIM JON., komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij JIM JON. schriftelijk anders aangeeft.
 5. Alle aanbiedingen van JIM JON., ook indien zij bestaan uit deelleveranties, moeten worden gekwalificeerd als een geheel aanbod dat niet per onderdeel kan worden aanvaard.

Artikel 3. Leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De door JIM JON. opgegeven leveringstermijnen gelden slechts als een indicatie en kunnen niet worden opgevat als fatale termijn. JIM JON. is eerst in verzuim indien zij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, en haar een aanvullende leveringstermijn van ten minste vier weken wordt gegund om alsnog te leveren.
 2. Levering geschiedt FCA vestigingsplaats van JIM JON (van Ruysdaellaan 41 2264 TK Leidschendam) conform Incoterms 2020, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De afnemer is verplicht de (gekochte) zaken in ontvangst te nemen op de plaats en op het tijdstip die/dat JIM JON. aangeeft of heeft aangegeven. Ingeval de afnemer de zaken niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is JIM JON. gerechtigd de zaken op kosten en voor risico van de afnemer, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur en de kwaliteit van de zaken, in bewaring te (laten) nemen. Alle door JIM JON. ter zake het in bewaring nemen van de zaken gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de afnemer. JIM JON. is gerechtigd de zaken pas na volledige betaling van de bewaringskosten aan de afnemer af te geven. Voorts is JIM JON. bij niet tijdige of volledige afname van de zaken gerechtigd de overeenkomst doormiddel van een schriftelijke verklaring (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zulks ter keuze van JIM JON.
 3. JIM JON. behoudt zich het recht voor (een deel van) haar verplichtingen te laten uitvoeren door derden.
 4. JIM JON. is steeds gerechtigd de zaken in verschillende delen te leveren en elke deelleverantie afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding, opzegging van de overeenkomst

 1. JIM JON. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten en/of de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat JIM JON. de afnemer eerst schriftelijk in gebreke moet stellen en zonder op grond van de ontbinding schadeplichtig te zijn, in het geval dat:
  1. de afnemer een of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst optredende feiten of ter kennis van JIM JON. gekomen omstandigheden of feiten JIM JON. grond geven te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen en de afnemer op eerste verzoek van JIM JON. geen zekerheid stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen.
  3. in geval de afnemer alle zaken niet op de overeengekomen tijd en plaats in ontvangst neemt, dan wel in ontvangstneming weigert;
  4. na het sluiten van de overeenkomst feiten of gebeurtenissen intreden die de uitvoering van de overeenkomst door JIM JON aanzienlijk vertragen of bemoeilijken;
  5. de afnemer een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming van afnemer, alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling van de afnemer, en/of intrekking en/of verlaging van een door de kredietverzekeraar van JIM JON. ten behoeve van de afnemer afgegeven kredietlimiet.
 2. In geval van ontbinding op grond van dit artikel 4 is JIM JON. is al hetgeen JIM JON. van de afnemer te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht van JIM JON.de meerdere schade te vorderen.

Artikel 5. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van JIM JON. onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de overeenkomst door JIM JON. blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt wordt en waarop JIM JON. geen invloed heeft of heeft gehad - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -.Als overmacht zal met name, maar niet daartoe beperkt, gelden: brand, overstroming, embargo, (burger)oorlog, werkstaking in of (tijdelijke) stillegging van het bedrijf van JIM JON. of in het bedrijf van een van haar toeleveranciers, vertraging tijdens het vervoer van en naar toeleveranciers van JIM JON., vertraging van het verkrijgen of afgeven van (invoer/uitvoer) vergunningen, het uitvallen door ziekte of anderszins van personeelsleden van JIM JON. dan wel door JIM JON. ter uitvoering van haar overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. JIM JON. is bevoegd gedurende de periode dat sprake is van overmacht, haar verplichtingen op te schorten, zonder daardoor tekort te schieten in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Indien door overmacht de uitvoering van de verplichtingen van JIM JON. wordt vertraagd, zal JIM JON. in overleg treden met de afnemer teneinde te bezien of de overeenkomst op een later tijdstip zonder meerkosten kan worden uitgevoerd. Ingeval dat dit niet mogelijk blijkt te zijn, is JIM JON. gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
 4. Ingeval, voordat een omstandigheid of gebeurtenis plaatsvindt, die als overmacht moet worden gekwalificeerd, JIM JON. een deel van haar leveranties al heeft verricht, wordt dit deel separaat gefactureerd en afgerekend, zonder dat JIM JON. gehouden is de rest van de leveranties alsnog te leveren en zonder dat JIM JON. tot enige vergoeding van schade is verplicht.

Artikel 6. Proces, betaling en incassokosten

 1. Betaling van de facturen van JIM JON. moet plaatsvinden binnen 30 dagen na de op de factuur aangegeven datum, in de zin dat het te betalen bedrag als dan moet zijn bijgeschreven op de door JIM JON. aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Bovenstaande betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Bij niet tijdige of volledige betaling is de afnemer onmiddellijk in verzuim. Bij niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd van 3% per maand, althans de wettelijke handelsrente, al naar gelang welke rente hoger is. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 3. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JIM JON. verschuldigde bedrag met enige vordering van afnemer op JIM JON. Evenmin is afnemer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, om welke reden dan ook
 4. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten en de kosten van een gerechtelijke procedure zijn gelijk aan het bedrag dat de advocaat of rechtsbijstandsverlener JIM JON. ter zake daarvan in rekening heeft gebracht. Indien JIM JON. het incasso zelf ter hand neemt, bedragen de incassokosten ten minste 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van JIM JON. de daadwerkelijke kosten van de afnemer te vorderen indien deze hoger zijn. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde afnemer worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden voldaan. Afnemer zal deze kosten betalen op eerste verzoek van JIM JON., waarbij de administratie van JIM JON. dwingend bewijs oplevert van de verschuldigdheid van voormelde buitengerechtelijke, dan wel gerechtelijke kosten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. JIM JON. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer afgeleverde of nog af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze of andere overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen die JIM JON. tegen de afnemer mocht verkrijgen. De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van JIM JON. te bewaren.
 2. Voordat betaling van de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, is verricht, mogen deze zaken slechts worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.
 3. Ingeval derden ten laste van afnemer en/of JIM JON. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is afnemer verplicht JIM JON. daarvan binnen 24 uur door middel van een schriftelijk bericht (waaronder e-mail) in kennis te stellen.
 4. Indien de afnemer in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen jegens JIM JON. tekort schiet en/of JIM JON. goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten is JIM JON. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter of een deurwaarder, terug te nemen. De afnemer zal JIM JON. op haar eerste verzoek informeren waar deze zaken zich bevinden en JIM JON. toestemming verlenen om de betreffende zaken in bezit te nemen alsmede daartoe de gebouwen en ruimten waarin de betreffende zaken zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden. Bovendien is de afnemer bij het terughalen van deze zaken aan JIM JON. de werkelijke kosten verschuldigd, die JIM JON. ter zake daarvan zal maken of gemaakt heeft.
 5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de afnemer jegens JIM JON. een direct opeisbare boete van € 2.000,00, alsmede een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van JIM JON. nakoming en/of de daadwerkelijke schade te vorderen.

Artikel 8. Gebreken

 1. De door JIM JON. te leveren zaken beschikken over de overeengekomen eigenschappen en zullen voldoen aan de opgegeven specificaties. Reclames geven de afnemer niet het recht om betaling van het door hem aan JIM JON. verschuldigde op te schorten of te verrekenen.
 2. De afnemer is verplicht tot controle van de geleverde zaken op het moment van de aflevering. Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare afwijkingen/beschadigingen dienen door de afnemer nauwkeurig op de door hem afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven. Te late klachten laten alle rechten van de afnemer terzake vervallen.
 3. Gebreken die zicht later openbaren dienen terstond nadat deze ontdekt zijn, en in ieder geval niet later dan vijf werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk te worden gemeld aan JIM JON. Te late klachten laten alle rechten van de afnemer terzake vervallen.
 4. Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen uiterlijk tien (10) dagen na verzending van de betreffende factuur aan JIM JON. schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Te late klachten laten alle rechten van de afnemer terzake vervallen.
 5. Ingeval een door JIM JON. geleverde zaak gebrekkig is of niet voldoet aan de overeengekomen eigenschappen, is JIM JON. gerechtigd de zaak te repareren of te vervangen, dan wel de koopprijs terug te betalen, zulks ter keuze van JIM JON. De afnemer is niet gerechtigd te reclameren indien de door JIM JON. geleverde zaken afwijkingen vertonen, voor zover deze afwijkingen in de branche als gebruikelijk worden getolereerd.
 6. Alle vorderingen van de afnemer op JIM JON. wegens een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst vervallen, indien dergelijke vorderingen niet binnen zes maanden na de aflevering van de zaken schriftelijk aan JIM JON. kenbaar worden gemaakt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van JIM JON. voor alle schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel veroorzaakt zijn door een onrechtmatige daad van JIM JON., is te allen tijde beperkt tot herstel van de gebrekkige zaken althans tot vervanging daarvan, tenzij sprake is van opzet op grove nalatigheid. In ieder geval is de aansprakelijkheid van JIM JON. beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende levering.
 2. JIM JON. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend productieschade, gederfde winst en andere indirecte economische schade, transportkosten, stagnatieschade, schade van derden, operationele verliezen, verlies aan productietijd en gemiste kansen. JIM JON. is niet aansprakelijk voor gebreken of kwaliteitsverlies aan de zaken door veranderingen of bewerkingen daarvan door of namens de afnemer, zoals onder meer maar niet uitsluitend het laten behandelen van de zaken met brandvertragende middelen. JIM JON. garandeert niet en staat er niet voor in dat de zaken brandvertragend werken/zijn.
 3. JIM JON.is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door JIM JON. ingeschakelde leveranciers of andere derden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de met de leiding van het bedrijf van JIM JON. belaste personeel. JIM JON.is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de afnemer is verstrekt. JIM JON. is eveneens niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in afbeeldingen, brochures of websites.
 4. De aansprakelijkheidsbeperkende bedingen opgenomen in deze algemene voorwaarden strekken ook ter beperking van de aansprakelijkheid van ondergeschikten van JIM JON. en door JIM JON. ingeschakelde derden ter uitvoering van de verplichtingen die JIM JON. op zich heeft genomen.

Artikel 10. Risico-overgang

 1. De door JIM JON. te leveren of geleverde zaken zijn voor risico van afnemer vanaf moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat zij ter beschikking zijn gesteld aan afnemer.

Artikel 11. Vrijwaring

 1. De afnemer vrijwaart JIM JON. en stelt deze schadeloos terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van JIM JON. in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.
 2. Indien JIM JON. door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer verplicht JIM JON. zoveel mogelijk, zowel met kennis als financieel, bij te staan.

Artikel 12. Intellectuele eigendommen

 1. Het is de afnemer bekend dat op de terzake de overeenkomst geleverde zaken, modellen, monsters, logo's, brochures, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten van zowel JIM JON. zelf als van derden, welke rechten hij zal respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.
 2. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of producten, alsmede promotiemateriaal, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen JIM JON. en de afnemer is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JIM JON.
 3. Indien de afnemer kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele eigendomsrecht zoals hierboven is omschreven dient hij dit direct aan JIM JON. te melden.
 4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de afnemer jegens JIM JON. een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding, alsmede een direct opeisbare boete van € 2.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van JIM JON. nakoming en/of de daadwerkelijke schade te vorderen.
 5. De afnemer garandeert JIM JON. dat hij gerechtigd is tot het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde materialen, modellen, monsters, logo's, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan. De afnemer vrijwaart JIM JON. voor welke vorm van aansprakelijkheid dan ook, welke voort kan vloeien uit het gebruik van de door de klant ter beschikking gestelde materialen.
 6. Voor zover op de geleverde zaken rechten van JIM JON. van intellectuele eigendom rusten, blijven deze rechten steeds berusten bij JIM JON., ook na levering en doorlevering van deze zaken aan derden. Afnemer is verplicht haar eigen afnemer te wijzen op deze rechten van intellectuele eigendommen.

Artikel 13. Diversen

 1. Alle aanzeggingen, brieven en andere stukken kunnen door JIM JON. rechtsgeldig per elektronische post (e-mail) worden verzonden. Ook als in de wet een schriftelijkheidsvereiste geldt, kunnen ingebrekestellingen of andere aanzeggingen per e-mail aan de afnemer worden gecommuniceerd.
 2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is of wordt of indien deze algemene voorwaarden leemten bevatten, wordt de geldigheid van deze algemene voorwaarden voor het overige hierdoor niet aangetast. Partijen komen overeen de nietige of vernietigbare bepaling door een zodanige bepaling te vervangen die zo veel mogelijk overeenstemt met de juridische en/of economische strekking en doel van de nietige of vernietigbare bepaling. In het geval van leemten geldt een zodanige bepaling als overeengekomen, welke Partijen gelet op de economische en/of juridische strekking en doel van deze algemene voorwaarden zouden zijn overeengekomen, indien zij van meet af aan in een regeling hadden voorzien.
 3. De boekhouding van JIM JON. geldt als volledig bewijs ter zake van hetgeen afnemer aan JIM JON. verschuldigd is.
 4. JIM JON. is steeds gerechtigd ter betaling van haar facturen een voorafgaande bankmachtiging of automatische incasso te verlangen.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd. Dat geldt ook voor dit schriftelijkheidsvereiste.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de algemene voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten tussen JIM JON. en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien de afnemer is gevestigd in de Europese Unie:

De rechter in de vestigingsplaats van JIM JON. (zijnde de rechtbank van het arrondissement den Haag) is exclusief bevoegd om van geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten en uit deze algemene voorwaarden kennis te nemen, waarbij het JIM JON. vrijstaat de afnemer ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats althans een andere op grond van de wet- en regelgeving bevoegde rechter.

 1. Indien de afnemer is gevestigd buiten de Europese Unie: Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, waarbij het JIM JON. vrijstaat de afnemer ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats althans een andere op grond van de wet- en regelgeving bevoegde rechter. Het scheidsgerecht zal bestaan uit een arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn Hengelo, Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het staat partijen ten allen tijde vrij de bevoegde rechter te verzoeken voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »